Privacyverklaring Studio Health

Studio Health respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring kan je onder andere lezen welke persoonsgegevens Studio Health verwerkt, met welk doel, hoe Studio Health vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven.


Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Studio Health via info@studiohealth.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Persoonsgegevens

Studio Health verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn dan is er redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van de gegevens.


Studio Health verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Studio Health verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website. Studio Health verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Studio Health hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Studio Health te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Health? 


Communicatie

Wanneer je contact opneemt met Studio Health, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, kunnen jouw naam, e-mailadres en de inhoud van je bericht worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken.
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


Offerte-aanvragen

Wanneer je een offerte-aanvraag indient bij Studio Health, worden jouw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jou een correcte offerte toe te kunnen sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


Dienstverlening
Om de diensten van Studio Health optimaal aan jou te kunnen leveren, verwerkt Studio Health jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Facturatie en financiële administratie

Om jouw betaling af te kunnen handelen, worden jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en bankgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte factuur op te stellen en, indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Nieuwsbrieven

Indien je nieuwsbrieven en/of e-mails van Studio Health wilt ontvangen, worden jouw voor- en achternaam en e-mailadres verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer je je afmeldt bij de mailinglijst van Studio Health, worden deze gegevens direct verwijderd.

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

Klachten 

Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Studio Health, kunnen jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.


Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Studio Health, kan jouw naam worden verwerkt. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst.

Wettelijke grondslag: toestemming.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Studio Health verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn (1 jaar), tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Dit geldt bijvoorbeeld voor cookies, die voor de duur van je browsersessies worden bewaard. Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Recensies worden verwijderd, zodra Studio Health een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

 

Persoonsgegevens delen aan derden

Studio Health deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Studio Health zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Studio Health een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Studio Health zal zich hiertoe naar alle redelijkheid inspannen. Studio Health zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.


Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:


 • webhosting;
 • websitebouwer;
 • e-mailsoftware;
 • websitesoftware;
 • telecommunicatie;
 • boekhoudprogramma;
 • betaaldiensten/systemen;
 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).


Als je één of meer van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Studio Health via info@studiohealth.nl. Jouw verzoek zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, worden beoordeeld. Studio Health is gerechtigd je identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig Nederlands legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.


Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Voor meer informatie over de cookies, wordt verwezen naar het cookiebeleid van Studio Health https://studiohealth.nl/cookiebeleid-eu/.


Beveiliging 

Studio Health neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Studio Health. 


Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Studio Health verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Studio Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.


Wijziging in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2022. Studio Health heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Studio Health vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Studio Health jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.


Contact 

Per e-mail:

info@studiohealth.nl.

 

Per post: 

Studio Health

Willem Lodewijklaan 67

8448 PG Heerenveen


Studio Health staat ingeschreven het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65296915.